Choose your language :

tes 7

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

สร้างเมื่อ : 11-Oct-2017

จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง

๒) ด้านการศึกษาและยกร่างกฎหมาย ประกอบด้วยนักกฎหมาย ทนายความ นักวิชาการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.)
๓) ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย ประกอบด้วยผู้มีอำนาจตัดสินใจเชิงนโยบายและกฎหมาย เช่น สนช.
๔) ด้านการสื่อสารสาธารณะ ประกอบด้วยสื่อมวลชน นักวิชาการ