Choose your language :

test 4

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

สร้างเมื่อ : 11-Oct-2017

จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง

๒) ด้านการศึกษาและยกร่างกฎหมาย ประกอบด้วยนักกฎหมาย ทนายความ นักวิชาการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ (กสม.) 
๓) ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย ประกอบด้วยผู้มีอำนาจตัดสินใจเชิงนโยบายและกฎหมาย เช่น สนช.
๔) ด้านการสื่อสารสาธารณะ ประกอบด้วยสื่อมวลชน นักวิชาการ๒) ด้านการศึกษาและยกร่างกฎหมาย ประกอบด้วยนักกฎหมาย ทนายความ นักวิชาการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.)
๓) ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย ประกอบด้วยผู้มีอำนาจตัดสินใจเชิงนโยบายและกฎหมาย เช่น สนช.
๔) ด้านการสื่อสารสาธารณะ ประกอบด้วยสื่อมวลชน นักวิชาการ