Choose your language :

ทดสอบ 2

โดย : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

สร้างเมื่อ : 11-Oct-2017

จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง

............
กลุ่มเป้าหมาย
.............
๑) ด้านการพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมในการยกร่างและเผยแพร่กฎหมาย ประกอบด้วย แกนนำกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ
๗ กลุ่ม ได้เเก่ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดและกลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มคนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเด็กและเยาวชน
 กลุ่มผู้หญิง
 ๒) ด้านการศึกษาและยกร่างกฎหมาย ประกอบด้วยนักกฎหมาย ทนายความ นักวิชาการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.)
๓) ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย ประกอบด้วยผู้มีอำนาจตัดสินใจเชิงนโยบายและกฎหมาย เช่น สนช.
๔) ด้านการสื่อสารสาธารณะ ประกอบด้วยสื่อมวลชน นักวิชาการ
.............
 ผู้รับผิดชอบโครงการ
............
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
133/235 หมู่บ้านรื่นฤดี 3 ถนนหทัยราษฎร์ แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 02-171-5135-6 หรือโทรสาร 02-1715124
หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาที่ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ โทรสาร 02-1715124
หรือทาง Email : sompratthanashop@gmail.com ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ทั้งนี้ประสานงานเพิ่มเติมโทร 094-868-6855